Populatiegericht werken | duurzame zorg organiseren

3 min leestijd
 • Intro
 • Triple Aim
 • Populatiegerichte zorg
 • Meer weten?

Hoe bereik je een gezonde populatie? Met daarbij een passend aanbod van zorg & welzijn aansluitend op de wensen en behoeften van inwoners en patiënten? Dit doen we door het toepassen van Triple Aim met Populatiegerichte zorg als werkwijze in onze programma’s en projecten.

Wat is Triple Aim?

Triple Aim is een aanpak die staat voor het duurzaam organiseren van de zorg. Met de aanpak wordt niet alleen gekeken naar de huidige situatie, maar naar een voorspelde situatie van de toekomst aan de hand van risico’s. Bij deze aanpak worden drie doelstellingen gelijktijdig gerealiseerd en zijn even belangrijk:

 • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
 • Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
 • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking

Daar waar voorheen zorg veelal aanbodgericht en gefragmenteerd vanuit zorg/zorgprofessionals werd georganiseerd, staan met de Triple Aim aanpak juist de doelen en behoeften van de betreffende populatie centraal. Gekeken wordt naar wat iemand kan en wil en vervolgens naar wat iemand nodig heeft. Dit wordt ook wel populatiegerichte zorg genoemd.

Populatiegerichte zorg

Het implementatiemodel van Triple Aim is populatiegerichte zorg. Hierbij wordt de gezondheid van een populatie proactief beïnvloedt door de organisatie van een samenhangend aanbod aan interventies. Hiervoor gebruiken wij een integrale werkwijze die expertise op verschillende onderwerpen vereist. Wij hebben expertise ontwikkeld op onderstaande onderwerpen om zo deze integrale aanpak te kunnen begeleiden:

 • Informatiemanagement
  Informatiemanagement is het proces waarin data in meerdere stappen worden vertaald in voor alle stakeholders relevante informatie. Vervolgens wordt op basis van deze informatie en in samenspraak met de verschillende betrokkenen een onderbouwde keuze gemaakt ten aanzien van de inzet van eventuele interventies voor een populatie.
 • Goed bestuur
  Het goed besturen van (netwerk)samenwerkingen is belangrijk voor het slagen van de integrale aanpak. Goed bestuur gaat om commitment, hoe een netwerk van samenwerkende instellingen bestuurd wordt, hoe processen worden ingericht en hoe we verbinding maken.
 • Digitale zorg
  Digitaal wordt stap voor stap het nieuwe normaal en gaat verder dan gegevensuitwisseling. Zo kan technologie ouderen en chronisch zieken helpen langer zelfstandig thuis te wonen. Gegevensuitwisseling moet duurzaam geregeld zijn en alle betrokken partijen moeten het eens zijn over de taal waarin gegevens worden uitgewisseld. Met een kloppende regionale of lokale samenwerking lukt het de implementatie van digitale zorg naar een hoger plan te brengen.
 • Financiering
  Welke vormen van financiering zijn er? Tijdelijke financiering wordt aangesproken om innovatie en transformatie in gang te zetten. Bij duurzame financiering gaat het om het benutten van duurzame financieringsmodellen voor een toekomstbestendige zorg en welzijn. Wij hebben zicht op relevante subsidies die kansen bieden voor projecten en initiatieven in de regio.
 • Burgerparticipatie
  Hoe zorgen we ervoor dat de zorgbehoefte van de burger aansluit bij het zorgaanbod? Mensen willen graag regie voeren over hun eigen gezondheid en beschikken over hun eigen (gezondheids)gegevens. Door focus op de eigen gezondheid verandert de vraag naar ondersteuning. Deze vraag ontwikkelt zich van zorgaanbod meer naar preventief en daarmee domein overstijgend aanbod. Een gezamenlijke visie op gezondheid helpt mensen de regie te nemen én te houden.

Meer weten?

Onze adviseurs kennen de regio en zetten alle kennis én ervaring met brede gezondheidsvraagstukken in om u te helpen. Dit doen zij zowel lokaal als regionaal, voor zorg- en sociaal domein. Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.

Meer kennisbank