Pilot | maatschappelijke impact van Positieve Gezondheid voor huisartsengroep

4 min leestijd
 • Intro
 • Wat is het?
 • Pilot
 • Inzicht
 • Conclusie
 • Downloads
 • Meer weten?

In de wijk Presikhaaf in Arnhem zijn we samen met de huisartsengroep aan de slag gegaan met Positieve Gezondheid. De aanleiding was de toenemende werkdruk in combinatie met een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt. Tijdens de pilot is Positieve Gezondheid geïmplementeerd in de huisartsengroep en is er ingezet op samenwerken vanuit Positieve Gezondheid met andere professionals in de wijk

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Werken vanuit Positieve Gezondheid is meer dan een ander gesprek voeren. Het is een visie op gezondheid die je als basis van je werk en praktijkvoering kunt zien en toepassen.  Goede voorbeelden over Positieve Gezondheid hebben geïnspireerd om te onderzoeken of een andere manier van denken en werken ook in de wijk Presikhaaf zou kunnen bijdragen aan beter ervaren gezondheid van bewoners, meer plezier in het werk van professionals en de-medicalisering. Deze pilot is een mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt. 

Driejarige pilot in de wijk Presikhaaf 

Huisartsengroep Presikhaaf (een drietal huisartsenpraktijken op één locatie) zijn in 2019 gestart met een pilot Positieve Gezondheid. Hierbij werd ingezet op:  

 • het verbeteren van de zorg voor de patiënt  
 • het verbeteren van de samenwerking in de wijk  
 • het verlagen van de werkdruk voor de praktijk

Tijdens de driejarige pilot zijn er doorlopend activiteiten geweest om Positieve Gezondheid duurzaam te implementeren in de huisartsengroep en te gaan werken vanuit deze visie. Daarnaast is er veel aandacht geweest om dit gezamenlijk met andere professionals in de wijk op te pakken.

Inzicht in maatschappelijke impact 

 Om daadwerkelijk de maatschappelijke impact van de pilot in kaart te brengen, is ervoor gekozen om de uitkomsten te verwerken in een Social Return On Investment Quick Scan (SROI QS). De kracht hiervan is dat het de maatschappelijke en sociale waarde in kaart brengt en daarnaast ook inzichtelijk maakt bij welke stakeholder de investeringen en opbrengsten liggen. Dit sluit goed aan bij de resultaatgebieden van de pilot. Zo krijgen onder andere werkplezier en toegenomen gezondheid een prominente plek in deze methodiek.

De resultaten zijn weergegeven via de vier uitgangspunten van quadruple aim, waarmee de werkwijze bijdraagt aan: 

 1. Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg  
 2. Verbeteren van de gezondheid van de bevolking  
 3. Verlagen van de zorgkosten  
 4. Verbeteren van de beleving van de zorgverlener  

Bovenstaande resultaten zijn behaald en leiden samen tot een SROI van 2,41. Dit betekent dat een investering van €1 in de pilot Positieve Gezondheid in Presikhaaf de maatschappij 2,41 keer meer heeft opgeleverd dan het heeft gekost. Op deze manier toont de pilot aan dat een andere werkwijze vanuit Positieve Gezondheid meerwaarde heeft op wijkniveau.

Conclusie en vervolg 

Een belangrijke succesfactor is dat in deze pilot Positieve Gezondheid als integrale visie benaderd is die in de hele praktijkvoering is toegepast, inclusief in de samenwerking met partners in de wijk. Deze SROI QS toont aan dat voor Positieve Gezondheid domeinoverstijgende samenwerking een belangrijke succesfactor is. De kosten en baten van het werken met Positieve Gezondheid bevinden zich niet enkel bij één domein. Om de werkwijze van Positieve Gezondheid duurzaam te implementeren en te financieren is elke betrokkene nodig.  

De SROI is daarbij ook een methodiek om met elkaar in dialoog te gaan. En vooral om er samen van te leren. De resultaten uit de pilot en de SROI kunnen op andere plekken gebruikt worden als middel om de dialoog aan te gaan over wat we van elkaar nodig hebben om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Dit kan als praktijkvoorbeeld dienen; zowel de inhoudelijke aanpak voor de implementatie van Positieve Gezondheid als op het gebied van SROI-uitkomsten.’ 

Na afronding van de pilot Presikhaaf en Positieve Gezondheid heeft de huisartsenpraktijk vervolg gegeven aan de ingezette samenwerking en werkwijze via het project Sterk in de Eerstelijn. In dit project zijn met meerdere organisaties samen doelen opgesteld voor een betere samenwerking in de eerstelijns zorg. 

Downloads

Meer weten?

Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank