Subsidie voor centraal toeleidingspunt GGZ in Arnhem en Nijmegen

11 mei 2023 4 min leestijd
  • Intro

In de regio Arnhem en Nijmegen hebben ze al jaren te maken met wachtlijsten binnen de ggz. Inwoners krijgen geen hulp op het moment dat ze de hulp het meest nodig hebben. De reden is tweeledig: er is geen overzicht van zorg én er is geen eenduidige werkwijze voor screening in de GGZ. Biede zouden helpen om de wachtlijsten te verminderen. Om toegang tot passende zorg laagdrempelig en gemakkelijker te maken gaan deze regio’s samenwerken om te komen tot een centraal toeleidingspunt voor de GGZ- en/of WMO-zorg. Inmiddels heeft ZonMW een subsidie toegekend voor de inventarisatie en realisatie hiervan. We gaan in gesprek met projectleiders Martijn Mahler (projectmanager bij Pro Persona) en Rianne Runhaar (adviseur bij Proscoop).

Waarom een centraal toeleidingspunt GGZ?
Martijn Mahler vertelt: ‘In de regio Arnhem en Nijmegen hebben we te maken met de situatie dat er onvoldoende samenwerking is tussen ggz-aanbieders, het sociaal domein en ervaringsdeskundigheid bij het bepalen van de juiste aanpak. Daarnaast is er een gebrek aan toegankelijke en accurate data over de GGZ-wachttijden en wat de mogelijkheden zijn binnen het sociaal domein’.

Rianne Runhaar vult aan: ‘Een praktijkvoorbeeld is het verhaal van een man die al lang op de wachtlijst stond voor een behandeling. Toen de man uiteindelijk zou starten met zijn behandeling bleek dat zijn diagnose verkeerd was ingeschat. Hij kwam op een nieuwe wachtlijst en moest weer lang wachten. Het is helaas veelvoorkomend dat mensen lang moeten wachten. Soms blijkt bij intake dat de behandeling toch niet passend is of de situatie zo is veranderd dat doorverwijzing naar een andere partij nodig is. En veelal bestaat ook hier weer een lange wachtlijst. Met het centraal toeleidingspunt kunnen we dit voorkomen’.

Martijn Mahler: ‘Samengevat kennen we elkaar in het netwerk niet voldoende, schort het aan samenwerking en ontbreekt het aan inzicht in behandelaanbod en dienstverlening in de ggz en sociaal domein. Hierdoor kunnen huisartsen moeilijk doorverwijzen en krijgen ze verwijzingen terug als de organisatie waarnaar ze verwezen hebben niet de juiste blijkt te zijn. Op regioniveau ontbreekt hierdoor het beeld of de hulpvraag en het beschikbare behandelaanbod in balans zijn’.


Wat betekent dit in de praktijk?

Rianne Runhaar: ‘In de praktijk betekent dit straks dat als een inwoner een hulpvraag heeft de huisarts de vraag voorlegt aan het centraal toeleidingspunt. Hierin zijn medewerkers van diverse sectoren vertegenwoordigd die gezamenlijk zorgdragen voor een uniforme screening en toeleiding naar diverse vormen van GGZ- en WMO-zorg. De hulpvragen worden  integraal (vanuit Positieve Gezondheid) benaderd. Belangrijk aandachtspunt is het bevorderen van de regierol van de inwoner en zijn keuzevrijheid in het besluitvormingsproces’.


Wat is de huidige status van het centraal toeleidingspunt?

Martijn Mahler: ‘Het komen tot een centraal toeleidingspunt is een lang traject. Je hebt immers te maken met veel verschillende aanbieders en werkwijzen. Er was veel onderzoek nodig om te komen tot waar we nu staan. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen van start gegaan met vertegenwoordiging vanuit het sociaal domein, de verzekeraars, huisartsen, ervaringsdeskundigen en ggz-instellingen vanuit Arnhem en Nijmegen. Waaronder ook een cliëntenpanel met de vertegenwoordiging van 14 deelnemers uit Arnhem en Nijmegen. Inmiddels is er een gezamenlijk doel dat we met elkaar in de praktijk gaan vormgeven. Dit betekent dat de volgende fase de ontwerpfase is. Het doel is een breed gedragen ontwerp voor screening en toeleiding naar de GGZ- en/of WMO-zorg, incl. gewenste informatiestromen (bijv. wachttijden). We schatten in dat de realisatiefase plaatsvindt in het voorjaar van 2024’.

 

Regionaal congres op 5 juni 2023
Op 5 juni 2023 organiseren we een regionaal congres om te informeren en te inspireren over het centraal toeleidingspunt. Zo komen er verschillende sprekers aan het woord vanuit Wegwijs GGZ, Gek van de GGZ en de Wachtverzachter. Het congres is bij Pro Persona in Nijmegen van 14:00 tot 17:00 uur. Het congres is voor huisartsen, poh-ggz, behandelaren, managers en beleidsmedewerkers uit regio Arnhem en Nijmegen. Meer weten? Ga naar de aanmeldpagina.

 

Wie zijn er betrokken bij het centraal toeleidingspunt?
Gemeente Nijmegen en Arnhem, Pro Persona, Iriszorg, PsyQ / I-psy, Pluryn, Mentaal Beter, HSK, Neurocare, NEO Huisartsen, Onze Huisartsen, GGZ Praktijk, Menzis, VGZ, Max Ernst, Ixta Noa, CWZ, Rijnstate, Youz, Leo Kannerhuis, Plushome, Psyzorggroep Overgelder, Dokter Bosman, Radboud UMC, Wijkteams Arnhem, Psyzorg Nijmegen.

 

Meer weten? Neem contact op met Proscoopadviseur en projectleider Rianne Runhaar.

Foto: Martijn Mahler en Rianne Runhaar

Meer post

Drenthe Digitale Zorg GGZ Integraal Zorg Akkoord

Datawerkplaats Mentale Gezondheid blikt terug

Tijd voor een update over de Datawerkplaats Mentale Gezondheid in Drenthe. Inmiddels zijn er twee adviseurs vanuit Proscoop aangehaakt bij…

Arnhem GGZ

Start pilot: Centraal Toeleidingspunt GGZ

Op 3 april 2024 start de pilot van het Centraal Toeleidingspunt (CTP) in Arnhem en Nijmegen. In de praktijk betekent…

Arnhem GGZ

Sneller doorverwijzen via GGZ verwijsafspraken

De verwijsafspraken GGZ voor huisartsenorganisaties en GGZ partijen in de regio Arnhem zijn geactualiseerd. Een helder verwijsproces met duidelijke afspraken…