RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

9 maart 2023 3 min leestijd
  • Intro

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzorg. Over deze onderwerpen presenteerde het RIVM onlangs een verdiepende casestudy. Drie regio’s namen deel aan het onderzoek: Drenthe, Zoetermeer en  de Mijnstreek.  De Alliantie Drentse Zorg Met Ouderen blijkt een goed voorbeeld van het betrekken van cliënten binnen een netwerk, aanbevelingen hoe u dit ook kunt organiseren staan  in dit rapport.

Daadkrachtig, vooruitstrevend, innovatief

Op veel plekken in Nederland zijn netwerken opgericht om ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Hiervoor is het van belang dat partijen uit zorg, ondersteuning en sociaal domein én ouderen samen optrekken om dit te organiseren. Op deze manier is de zorg voor ouderen efficiënter georganiseerd en van betere kwaliteit. In Drenthe is in 2019 de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen opgezet, met als doelen:

  • Integrale, persoonsgerichte en toekomstbestendige ondersteuning en zorg voor ouderen te organiseren
  • Wensen en behoeften van ouderen als vertrekpunt nemen en daarmee
  • Drenthe als zorgregio op de kaart zetten als daadkrachtig, vooruitstrevend en innovatief

Casestudy van het RIVM

Het RIVM onderzocht onder andere hoe netwerken ouderen en mantelzorgers actief betrekken binnen het netwerk. Dit kan bijvoorbeeld met cliëntvertegenwoordigers. Door hen standaard op zowel de bestuurlijke- als uitvoerende laag te betrekken, blijven alle partijen zich bewust van het perspectief van ouderen en mantelzorgers. Binnen de onderzochte netwerken is een ’tussenlaag’ ingesteld, tussen bestuurlijke en uitvoerende laag. Deze tussenlaag blijkt goed te werken. Van daaruit wordt belangrijke informatie van de bestuurlijk laag en de uitvoerders met elkaar gedeeld. De tussenlaag overziet alle projecten die aan een netwerk verbonden zijn en kan snel(ler) handelen.

Hoe werkt dit binnen de Alliantie?

Het projectteam van de Alliantie kent vijf werkgroepen met de thema’s: ‘Monitoren en Leren’, ‘Ouderenparticipatie’, ‘Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning’, ‘Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg’ en ‘Wonen, Welzijn en Zorg’. De Bestuurlijke Alliantie bepaalt de ambities en het projectteam stemt deze af met de samenwerkingspartners uit de werkgroepen. Het projectteam deelt informatie vanuit de werkgroepen met de Bestuurlijk Alliantie. Deze informatie en meer, kunt u lezen op het Digitaal Kennisplatform Drentse zorg met Ouderen.

Denktank 60+ Noord vertegenwoordigt ouderen op de niveaus van de Bestuurlijk Alliantie, het Projectteam en participeert inhoudelijk in de werkgroepen. Zij stuurt de werkgroep Ouderenparticipatie aan en organiseert informatiebijeenkomsten voor hun achterban.

Cursus voor ouderen in Drenthe

Cliëntvertegenwoordiging is op verschillende manieren vorm gegeven. Voor de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen  geldt dat de cliëntvertegenwoordiging structureel op alle niveaus van het netwerk is ingebed. Aan de Alliantie neemt Denktank 60+ Noord deel. Deze denktank is een zelforganisatie die het perspectief van de ouderen inbrengt.

Voor optimale cliëntvertegenwoordiging is het belangrijk dat deze vertegenwoordigers goed worden gefaciliteerd. Zo is door Denktank 60+ Noord een cursus aan ouderen gegeven. Deze cursus omvatte een uitgebreide uitleg over het zorgstelsel en de wijze waarop ouderen kunnen participeren rondom ondersteuning en zorg binnen de regio.

Rol van Proscoop

Proscoop werkt als regionale adviesorganisatie actief samen met de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen en andere betrokken instanties op het gebied van ouderenzorg. Wij praten niet alleen over de ouderen, maar zeker ook mét deze belangrijke doelgroep. Alle aandacht voor behoefte en beleving van de ouderen. Meer weten? Neem contact op met Elisabeth Floor, adviseur bij Proscoop.

Meer post

Drenthe Burgerparticipatie Ouderenzorg

Drents inwonerspanel ontwikkelt publieksinformatie voor soepelere overgang Wmo naar Wlz

Op initiatief van de Alliantie Drentse Zorg met Ouderen heeft een inwonerspanel bestaande uit mantelzorgers met ervaringskennis, begeleid door Proscoop…

Flevoland Ouderenzorg Positieve Gezondheid

Terugblik bijeenkomst Taal & Gezondheid in Dronten

We kijken met plezier terug op de netwerksessie Taal en Gezondheid van begin februari in De Meerpaal in Dronten. Naast…

Vechtdal Zwolle Ouderenzorg GGZ Geboortezorg Integraal Zorg Akkoord Welzijn op Recept

Ontdek nu de IJssellandScan’s nieuwste toevoeging “Ketenaanpakken”

Vanaf nu biedt de IJssellandScan gedetailleerde informatie over de 5 essentiële ketenaanpakken, inclusief bijbehorende data! Deze aanpakken, zoals vastgelegd in…