Zoeken

Landelijk

Samenwerking als basis voor een vitale en gezonde regio

…te behalen is samenwerking nodig. Door goede samenwerkingsafspraken sporen we ouderen met een vergrote kans op vallen eerder op en kunnen zij een bewezen effectief valpreventieprogramma volgen. Deelname aan deze…

Toetsingskader inzet digitale zorg in de zorgpraktijk

…een regionale samenwerkingsorganisatie. ja 2 deels 1 nee -2 onbekend -2 n.v.t. Elektronische gegevensdiensten ingericht 2 De zorgaanbieder evalueert of de zorgverleners die betrokken zijn bij samenwerkingstrajecten tijdig voldoende informatie…

Landelijk Welzijn op Recept

Samenwerkingsovereenkomst ROS-netwerk en Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

Het ROS-netwerk en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept gaan intensiever met elkaar samenwerken. Zij tekenden op 22 juni een samenwerkingsovereenkomst. Doel van de samenwerking is het op grotere schaal…

Flevoland Geboortezorg

Inspiratiemiddag Kansrijke Start Flevoland Gezond & Wel: Samenwerking en Inspiratie

…lokale coalities en regionale samenwerking. Ze presenteerde verschillende varianten van samenwerking op regionaal niveau, variërend van kennisuitwisseling tot gezamenlijke financiering. Annemijn Visscher en Marjolein Poels van GGD Flevoland deelden regionale…

Zutphen Salland Apeldoorn Achterhoek Arnhem Drenthe Flevoland Vechtdal Zwolle Landelijk Integraal Zorg Akkoord

Visie Eerstelijnszorg 2030: blijvend goede zorg dicht bij huis

…2030” naar de Tweede Kamer, met als doel de toegankelijkheid en continuïteit van de eerstelijnszorg te waarborgen. De visie, ontwikkeld door een samenwerking van organisaties (InEen, LHV, NHG, Patiëntenfederatie, ZN,…

Apeldoorn Paramedie

Ontwikkelingen samenwerking paramedie in de regio Apeldoorn en regio Zutphen

Paramedici in de regio Apeldoorn gaan een samenwerkingsverband vormen. Een paramedisch platform geeft paramedici de mogelijkheid om zichtbaar, vindbaar en aanspreekbaar te zijn voor samenwerkingspartners en zich steviger te positioneren….

Apeldoorn Positieve Gezondheid

Gezondheid in Apeldoorn: focus op samenwerking en preventie

…noodzakelijk. De gemeente Apeldoorn stimuleert en faciliteert deze samenwerking. Focus op samenwerking en preventie Het lokale akkoord is een vertaling van het Nationale Preventieakkoord van landelijke partijen in de publieke…

Landelijk Digitale Zorg Integraal Zorg Akkoord

Gegevensdeling (domeinoverstijgende) samenwerking

…is afstemming en gegevensuitwisseling noodzakelijk. Gelukkig werken professionals uit (medische) zorg en sociaal domein steeds meer met elkaar samen. Proscoop ontwikkelde een beslisinstrument ter ondersteuning van deze samenwerking. Wel of…

Arnhem Geboortezorg

54 partijen in regio Arnhem tekenen samenwerkingsconvenant Nu Niet Zwanger

Netwerk Nu Niet Zwanger regio Arnhem heeft de samenwerking bekrachtigd. 54 partijen hebben het convenant getekend. Nu Niet Zwanger (NNZ) biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man)…