Pilot | palliatieve zorg-coach

3 min leestijd
  • Intro
  • PZ-coach
  • Samenwerking
  • Financiering 
  • Downloads
  • Meer weten?

Mensen in de palliatieve fase de regie laten houden met alle mogelijke kwaliteit van leven en sterven. De druk op de zorg en de zorgkosten verminderen. Met deze doelen voor ogen is op initiatief van het Netwerk palliatieve zorg regio Arnhem en De Liemers een project gestart om een innovatief zorgconcept te ontwikkelen. Dit zorgconcept is in de afgelopen twee jaar in een pilot getoetst in de praktijk. In deze pilot zijn 43 mensen in de palliatieve fase begeleid door een palliatieve zorg-coach. Tijdens een webinar spraken een patiënt, een naaste, palliatieve zorg-coaches en andere betrokken zorgprofessionals samen over ervaringen, resultaten en de synergie die in de pilot is ontstaan.

PZ-coach spil in palliatieve web

Een patiënt krijgt in de laatste levensfase vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. De patiënt wil de regie houden maar heeft vragen, zoekt de weg en het beste antwoord. De beste aanpak en passende zorg op de juiste plek. Deze patiënt is gebaat bij korte lijnen en snel en adequaat antwoord op vragen. De palliatieve zorg-coach pakt dat perfect op: deze heeft medische en verpleegkundige kennis en ervaring in huis en kan overweg met de vaak complexe situaties. Kijkt met een brede blik en betrekt mantelzorgers en waar nodig andere professionals. De palliatieve zorg-coach is de spil in het palliatieve web. De pilot toont aan dat de samenwerking tussen patiënt en de palliatieve zorg-coach zorgt voor geruststelling en ruimte bij patiënten om de eigen regie te nemen. De patiënt ervaart continuïteit van kwalitatief goede zorg in deze laatste levensfase. Tijdens de livestream vertelde een palliatieve patiënt over haar ervaringen met de palliatieve zorg-coach.

Samenwerking, meerwaarde en kwaliteit

De pz-coach heeft een spilrol. Huisartsen en specialisten in de tweede lijn ervaren dat zij worden ontzorgd door iemand die de juiste vragen stelt en de weg weet naar de juiste antwoorden. Er is een flow ontstaan waarin zorgverleners met elkaar samenwerken, over schotten en domeinen heen. Zorgaanbieders (o.a. ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, hospice en thuiszorg) bewegen naar elkaar toe en weten elkaar te vinden. Die samenwerking is heel waardevol en biedt zeker verbetering van kwaliteit in de zorg voor de palliatieve patiënt.

Duurzame financiering 

De betrokkenen bij deze pilot en de tafelgasten tijdens de livestream vragen zich af hoe het verder gaat.  Stoppen is geen optie: de energie is meer dan waardevol. De toegevoegde waarde voor de patiënten ook. De ervaringen en de resultaten zijn mooi. De financiering is een struikelblok. Dat zien alle partijen. Voor korte duur is het mogelijk om transformatiegelden te gebruiken. De zorgverzekeraar denkt mee over hoe duurzame financiering geregeld kan worden. Er is geen pasklaar antwoord, omdat een structurele financiering van een pz-coach niet past in de huidige gebaande financieringspaden, andersoortige oplossingen moeten dus worden gezocht. Daar gaan alle partijen, samen met de zorgverzekeraar een oplossing voor zoeken.

Downloads

Meer weten?

Proscoop is verantwoordelijk voor de onafhankelijke projectleiding en ondersteunt in de  doorontwikkeling van dit transmurale concept PZ-coach. Daarnaast wordt het project gevolgd door onderzoek om zicht te krijgen op de kwalitatieve en kwantitatieve effecten. Heeft u vragen over de pilot of de resultaten? Neem contact op met onze adviseur.

Meer kennisbank