Welzijn op Recept: ervaringen pilot in gemeente Emmen

15 mei 2023 3 min leestijd
  • Intro

Half 2021 startte de pilot Welzijn op Recept in de gemeente Emmen. Welzijn op Recept is een holistische benadering voor het verbeteren van het welzijn van mensen. In plaats van alleen medicijnen voor te schrijven, verbindt Welzijn op Recept mensen met lokale welzijnsactiviteiten en -diensten die hen kunnen helpen om beter te worden. Hiermee kan (onnodige) inzet van medische of psychologische zorg worden voorkomen. De pilot is pas geleden afgerond, na twee jaar. In de periode zijn er 72 inwoners op deze manier ondersteund. 

Het verloop van de pilot Welzijn op Recept

In 2019 is door Proscoop onderzoek gedaan naar de eerstelijnszorg in Emmen. Hier kwam uit naar voren dat de druk op de huisartsenzorg hoog is. Tegelijkertijd waren er positieve ervaringen met Welzijn op Recept in Assen. Naar aanleiding hiervan zijn verkennende gesprekken gevoerd met huisartsen van de ZODHC en de gemeente Emmen. In juni 2021 is de pilot van start gegaan.

In de gemeente Emmen is de pilot Welzijn op Recept dit voorjaar geëvalueerd. Welzijnscoach Maike Elzinga (Welzijnsgroep Sedna) is ingezet in vijf huisartspraktijken in de Velden en heeft in deze periode 72 inwoners ondersteund bij het vinden van activiteiten of ander passend aanbod.

Inwoners positief over begeleiding

Inwoners die instroomden in Welzijn op Recept zijn vaak tussen de 60 en 90 jaar. Zij werden hoofdzakelijk verwezen vanwege eenzaamheid, psychische klachten en vastlopen in het leven. Het merendeel van de trajecten was kortdurend. Vaak waren er tot vijf gesprekken en duurde het traject maximaal drie maanden.

Inwoners die deelgenomen hebben aan Welzijn op Recept zijn in het algemeen erg positief over de begeleiding en het resultaat. Aangegeven wordt dat de welzijnscoach een luisterend oor biedt, de tijd neemt en dat de welzijnscoach de deelnemers serieus neemt. Deelnemers ervaren een afname in de eenzaamheid, meer plezier in het leven en zin om dingen te ondernemen.

Hoe de huisartsenpraktijken de pilot hebben ervaren

De praktijken die met de welzijnscoach van Sedna hebben samengewerkt, zijn allen positief en willen de samenwerking graag voortzetten. Dit blijkt uit interviews die gehouden zijn met huisartsen en praktijkondersteuners uit de vijf praktijken. Het aantal verwijzingen per verwijzer varieerde van één tot zes per kwartaal. De welzijnscoach pakt verwijzingen snel op.

Een enthousiaste huisarts vertelde: “Er zijn mensen die dachten dat ze dement werden, of de partner dacht dat. Oorzaak bleek eenzaamheid. Na Welzijn op Recept komen ze in een positieve flow. Deze mensen zijn gered van verdere medicalisering.”

Welzijn op recept blijkt ook bij te dragen aan het werkplezier, blijkt uit deze uitspraak:

“Welzijn op Recept verhoogt mijn werkplezier als huisarts, omdat ik het fijn vind dat ik iets kan organiseren voor een patiënt, waar hij wat aan heeft. Dit vergroot de mogelijkheden. Je hebt een breder palet aan mogelijkheden waardoor je wat makkelijker durft door te vragen op die terreinen”.

Vervolg

De gemeente Emmen is positief. Welzijn op Recept draagt bij een het welbevinden van Drentse inwoners, de juiste zorg op de juiste plek en toekomstbestendige eerstelijnszorg. Binnen de gemeente en met Sedna wordt gekeken of Welzijn op Recept eerst op kleine schaal uitgebreid kan worden. Meer weten? Neem contact op met Deirdre van Akkeren.